Устойчив Подход

В Empower Capital ние вярваме, че приемането и постоянното прилагане на Екологичните, Социалните и Управленски (ЕСУ) стандарти е съществена част от дългосрочния успех на всеки бизнес. В съответствие с това убеждение, ние сме поели публичен ангажимент да включим официално ЕСУ критериите в нашия инвестиционен процес.

През Ноември 2017 г. се присъединихме към световната и българска мрежа на Глобалния договор на ООН, стратегическа инициатива, насочена към насърчаване на бизнеса да приема устойчиви политики чрез прилагането на десет общоприети принципа, обхващащи околната среда, борбата с корупцията, правата на човека и трудовите стандарти. С около 10 000 корпоративни членове от над 145 държави, Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света.

Като член на Глобалния договор на ООН, ние не просто подкрепяме 10-те принципа на Глобалния договор, но също така и се ангажираме да ги интегрираме в компаниите, в които инвестираме.

Управлението на ЕСУ проблемите е интегрирано в нашия собствен, специално разработен подход за оценка на компаниите, в които инвестираме, PESA™, проектиран да осигури дългосрочното стратегическо управление и да подобри цялостната прозрачност на техните вътрешни процеси. То започва още в процеса на комплексна проверка и оценка на сделката от страна на Empower Capital и продължава през целия период на инвестицията, по време на който ние активно подкрепяме тези компании от портфейла ни, които нямат необходимите вътрешни ресурси или опит в тази област.

Споделянето на най-добрите практики сред компаниите в нашият портфейл е начин да се помогне на различните бизнеси да разработят и подобрят своите програми за устойчивост. Намаляващите ресурси, променящите се изисквания на потребителите и засилената регулация се очаква да доведат до по-големи предизвикателства, но и да открият нови възможности. Поради тази причина, компаниите, които внимателно управляват ЕСУ рисковете, спазват ЕСУ стандартите и са отворени към иновации днес, би трябвало да бъдат по-добре позиционирани в утрешния ден.

Empower Capital се ангажира да бъде социално отговорен инвеститор и да подкрепя най-добрите ЕСУ практики в нашата индустрия. Нашият екип има за цел да запази внимателния си подход към ЕСУ възможностите и предизвикателствата, пред които се изправя, но също така ще продължи да търси нови начини да създава стойност за нашите партньори.